Fjärilsarters sårbarhet starkt kopplat till klimatfaktorer

Idag bygger kriterierna för rödlistning till stor del på trender för utbredningsområde och antal individer för respektive art. Genom att ta hänsyn till information klimat-preferenser och levnadssätt från ägg till fjäril kan man få en bättre bild av en arts sårbarhet.

Uppgifter om 397 av Europas 482 fjärilsarter har sammanställts och jämförts med deras rödlistningsstatus och andra mått på sårbarhet. Klimatvariabler, som temperatur-intervall, nederbördsmängd och markfuktighet inom en arts utbredningsområde samvarierar starkt med fjärilsarters status på den europeiska rödlistan. Fjärilsarter med nära hotad (NT) eller högre klassning på rödlistan är ofta knutna till svala, fuktiga områden, med stor årlig variation i temperatur och nederbörd. Hur långt fjärilarna sprider sig, i vilket stadium de övervintrar och hur många generationer de har per år är också kopplat till rödlistning, om än svagare än klimatförhållanden.

Klimatfaktorerna samvarierar också starkt med hur stort en arts utbredningsområde är, om den endast finns i Europa, och hur beroende den är av specifika miljöer.
Genom att använda data om klimat-preferenser och levnadssätt för att bedöma en arts sårbarhet kan man identifiera sårbara arter som idag kanske förbises. Baserat på resultaten från denna analys presenteras en lista med 56 arter som kan vara mer sårbara än rödlistans kriterier anger. Fortfarande saknas dock tillräcklig kunskap om många europeiska fjärilsarter, varför deras status därför är svår att bedöma.

Plebejus aquilo, Foto: Magnus Unger

Högnordisk blåvinge, Plebejus aquilo, en av de arter som kan vara mer hotad än den nuvarande europeiska rödlistan anger. Foto: Magnus Unger  http://www.lepidoptera.se/arter/högnordisk_blåvinge.aspx

 

 

FULLTEXT PDF: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10841-017-9972-4

Referens: Essens T, Langevelde F van, Vos RA, et al. Ecological determinants of butterfly vulnerability across the European continent. J Insect Conserv. 2017; 1–12. doi:10.1007/s10841-017-9972-4

Tillbaka till listan

 

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies