Nederländska gammaflyn minskar snabbt

GammaflyAntalet gammaflyn, Autographa gamma, i Nederländerna har minskat med 56% på 30 år. En kombination av väder- och klimatrelaterade faktorer, svavel- och kvävenedfall och färre migrerande gammaflyn som migrerar påverkar utvecklingen.

Gammafly på ängsvädd

Antalet gammafly varierar kraftigt mellan olika år, men under 2000-talet har dessa svängningar i antal minskat. En tydlig trend av allt färre gammaflyn blir allt tydligare, både i Nederländerna och Storbritannien.
Gammaflyn påverkas starkt av vädret, och längre perioder av regn och kyla kan drastiskt minska antalet vuxna fjärilar. I larvstadiet behöver de ganska hög luftfuktighet, vilket anses vara en av drivkrafterna att migrera från det under sommaren så torra Medelhavsområdet, till nordligare, mer gynnsamma sommarklimat. Det verkar dock inte vara ändringar i sommarklimatet som försämrat larvernas överlevnad i Nederländerna. Istället kan man se tydliga regionala skillnader, som verkar sammanfalla med skillnader i svavel- och kväveföroreningar. Effekten kan endera bero på en direkt giftverkan, eller vara mer indirekt, via försämrad kvalitet på larvernas foderväxter.
Minskningen i antalet gammaflyn verkar alltså huvudsakligen bero på lokala, nederländska faktorer. Klimatförändringar väntas dock ge ett allt torrare klimat runt Medelhavet, och därmed försämra förutsättningarna i övervintringsområdena. Därmed är risken stor att allt färre gammaflyn kommer att migrera norrut under våren i framtiden.

FULLTEXT PDF: http://www.nev.nl/pages/publicaties/eb/nummers/2016/76-1/21-27.pdf

Referens: Ellis WN. What is going on with the silver Y, Autographa gamma? entomologische berichten. 2016;76: 21–27.

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies