Viktigt att verifiera rapporterade arter

I Belgien är större tåtelsmygare, Thymelicus sylvestris, en art som trängs undan allt mer. När fjärilsexperter granskade inrapporterade fynd av ängssmygare, Ochlodes sylvanus, mindre tåtelsmygare, Thymelicus lineola, och större tåtelsmygare, visade det sig att ängssmygare och mindre tåtelsmygare oftast var korrekt artbestämda. Däremot var hela 59% av inrapporterade större tåtelsmygare felaktigt artbestämda, vilket bland annat lett till att man trott att arten varit mycket mer spridd i Flandern än den faktiskt varit.

ÄngssmygareMedborgarforskning, citizen science, har blivit en allt viktigare informationskälla, men det är mycket viktigt att ha en god kvalitetskontroll av inrapporterade data. Webportalen www.waarnemingen.be är den belgiska motsvarigheten till den svenska Artportalen. Även i det belgiska systemet kan rapportören bifoga bilder på sina fynd.

Mer än 40% av rapporterade större tåtelsmygare
var i själva verket ängssmygare, som den här.

Av 1739 rapporter med bifogade bilder av de tre smygar-arterna under 2013–2014 var tre fjärdedelar ängssmygare, och endast 96 rapporter om större tåtelsmygare rapporterades. När fjärilsexperter granskade bilderna var vara ca 1% av rapporterade ängssmygare fel och 11 % av de mindre tåtelsmygarna, och de var så gott som alltid förväxlade med varandra. När bilderna på större tåtelsmygare granskades var endast 39 av de 96 rapporterna korrekt artbestämda.

Som en kompletterande kontroll besöktes slumpvis valda lokaler av fjärilsexperter; 15 platser med dokumenterade fynd, lika många med obekräftade fynd, och ytterligare 15 lokaler i närheten och i liknande miljöer som lokaler med verifierade fynd. Så gott som samtliga fynd av större tåtelsmygare gjordes där de tidigare bekräftade fynden gjorts.
När man använder matematiska modeller för att beräkna arternas utbredningsområde har det stor betydelse om man utgår från alla rapporterade fynd eller bara använder verifierade fynd. För mindre tåtelsmygare och ängssmygare beräknas utbredningsområdet vara 18% respektive 27% mindre om man bara använder dokumenterade fynd, och för större tåtelsmygare hela 51% mindre, vilket kan ha stor betydelse vid bedömning av rödlistning och eventuella naturvårdsinsatser.

Abstract: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10841-016-9924-4

Kontakt: dirk.maes@inbo.be

Referens: Vantieghem P, Maes D, Kaiser A, Merckx T. Quality of citizen science data and its consequences for the conservation of skipper butterflies (Hesperiidae) in Flanders (northern Belgium). J Insect Conserv. 2016; 1–13. doi:10.1007/s10841-016-9924-4

Tillbaka till listan

Dela eller tipsa
Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies