EUs habitatdirektiv

Dårgråsfjäril vid Bjärka-Säby, Östergötland     Foto: Lars Pettersson

Vi har många arter och habitat i Sverige som skyddas via EUs habitatdirektiv. Som land har vi krav på oss att övervaka de här skyddade arterna och habitaten på ett långsiktigt sätt. Arbetet med att ta fram planerna har rullat på under 2010 och 2011. Under 2013 ska alla EUs länder leverera skattningar på hur det går för det som skyddas i direktivet. Den här typen av rapporter ska levereras vart sjätte år, 2007 kom den första och 2013 är det alltså dags för nästa. För fjärilarna är det tolv arter som Sverige förväntas hålla uppsikt över att de har det bra (inom parentes anges hur pass hotade de är i Sverige enligt den svenska rödlistan):


Säsongen 2012 är förhoppningen för fjärilarna (förutom redan pågående projekt inom bland annat åtgärdsprogram) att det kan finns medel att lokalisera flera populationer av högnordisk blåvinge och dvärgpärlemorfjäril.

Är du intresserad att vara med och leta nästa säsong så hör av dig till Richard Ottvall på richard.ottvall@biol.lu.se.

Vill du veta mer om planeringen för övervakning av de tolv habitatdirektivs-fjärilarna kan du läsa i det underlag som Sanna Harris, Richard och jag skrev förra året. Mycket tabeller men också mycket om hur man kan jobba vidare.

Vill du veta mer om hur man ser på detta i andra länder kan du ta en titt på den genomgång som Chris van Swaay från Butterfly Conservation Europe hade vid höstens möte i Laufen, Tyskland. Det visar sig att Sverige varit bäst på att använda fjärilar som typiska arter i skyddsvärda naturtyper. Han listar 28 dagfjärilsarter, faktum är att det är 30 dagfjärilar, sju bastardsvärmare, ett nattfly och ett mott som används som typiska arter.

Lite mer om skyddet av habitatdirektivs-fjärilar kan du läsa via den här andra länken från Butterfly Conservation Europes möte i Laufen.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter