Ask i lövsprickningstid

Askskottsjukan hotar många arter

2020-06-27

Den europeiska asken, Fraxinus excelsior, hotas i hela Europa av askskottsjukan, orsakad av en invasiv svamp. Sedan 2015 klassas asken som Starkt hotad (EN) på den svenska rödlistan. Askskottsjukan hotar inte bara asken, utan även många arter som är knutna till trädet. I Sverige räknas 483 arter som knutna till ask; 259 insekter, 1 snigel, 87 lavar, 71 mossor och 65 svampar. Elva procent av arterna är helt beroende av ask, och ytterligare 23% föredrar ask, men kan även leva på andra växter. Tyvärr visar det sig att andrahandsvalet för många av dessa arter är alm, Ulmus glabra, som ju också är starkt hotad av en annan svampsjukdom.

Många av de arter som är knutna till ask är dessutom starkt hotade. Hela 115 arter klassas som Sårbara, Starkt hotade, Akut hotade eller Nationellt utdöda.

Asknätfjäril, Euphydryas maturna, den enda dagfjäril som är knuten till ask, kan även använda skogsolvon, Viburnum opulus, som värdväxt för de tidiga larvstadiernaAsknätfjäril. Dessutom lever äldre larver på andra växter, t.ex. kovaller, Melampyrum spp, eller flädervänderot, Valeriana sambucifolia. Askskottsjukan innebär ytterligare ett hot mot asknätfjärilen, som redan räknas som starkt hotad (EN) i Sverige. Tjugonio nattfjärilar är också knutna till ask, och många av dem är helt beroende av ask.

 

Asknätfjäril. Foto Ilia Ustyantsev, Wikimedia Commons

 

För de arter som föredrar ask men även kan använda andra arter skulle det behövas nio andra trädslag för att kompensera för askens och almens försvinnande, men 95% av dem klarar sig med lönn, Acer platanoides, bok, Fagus sylvatica, och asp, Populus tremula.

Askskottsjukan sprids med vinden, och därför kan den inte bekämpas genom att t.ex. hugga ner angripna träd, som man gör med almar. Kaskadeffekterna om ask, och alm, försvinner blir mycket stora, men asken inte har något större kommersiellt värde idag, och insatser för att skydda askbeståndet är därför lågt prioriterade.

 

Referens: 

Hultberg T, Sandström J, Felton A, et al. Ash dieback risks an extinction cascade.  Biological Conservation. 2020;244: 108516.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter