Ängsblåvinge finns nu bara på en lokal på de danska öarna

Drastisk minskning av danska habitatspecialister

2023-11-23

Under 1989-1993 genomfördes en atlasinventering av de danska dagfjärilarna. För att undersöka hur de mer sällsynta specialist-arterna klarat sig återbesöktes samma 214 lokaler på öarna Själland, Lolland, Falster och Møn årigen 2014-2019. Man fokuserade på att se vilka av arterna som förekom på respektive lokal, snarare än att uppskatta populationsstorleken vid varje lokal.

Av de 22 arter habitatspecialister som hittades i atlasprojektet hade tre helt försvunnit från öarna under mellanperioden, och en art hittades bara på en lokal såväl 1993 som vid den förnyade inventeringen. Av de övriga 18 arterna hade förekomsten av 12 arter minskat, varav tio kraftigt. Brunfläckig pärlemorfjäril, Boloria selene, och silverblåvinge, Polyommatus amandus, var de mest spridda arterna 1993, och förekom på 43% resp, 38% av lokalerna. Men 2019 återfanns de bara på 8% resp 6% av lokalerna. Vid de senare årens inventeringar var istället grönsnabbvinge den vanligast förekommande arten, som återfanns på 23–25 lokaler mellan 2015 och 2019, en marginell förändring jämfört med de 29 lokalerna år 1993. Ängsblåvinge, Cyaniris semiargus, fanns 1993 på 14 lokaler, men ett kvartssekel senare kunde den bara hittar på en enda lokal på de stora öarna.

Brunfläckig pärlemorfjäril

Brunfläckig päerlemorfjäril återfanns bara på 17 lokaler, en minskning med mer än 80% på ett kvartssekel.

Om man räknar samman hur många lokaler var och en av de 22 arterna fanns på vid de olika tidpunkterna ses en skrämmande minskning. Vid atlasinventeringens avslut 1993 hade man noterat 565 förekomster, där 10 lokaler hyste mellan 7 och 11 av fokusarterna. Vid 2019 års återbesök kunde bara 158 förekomster registreras, en minskning med hela 72%. Bara en enda lokal hade så många som sju av de 22 specialist-arterna, men på hela 129 lokaler återfanns inte någon av dem under 2019 .

Minskningen av antal arter förekom i alla slags landskapstyper. Förändrad markanvändning, ökad fragmentisering av lämpliga habitat, kombinerat med allt längre avstånd mellan de goda lokalerna, antas bidra till specialistarternas tillbakagång. Det gick heller inte bättre för fjärilarna vid lokaler inom danska naturskyddsområden eller Natura2000-områden. Deras skötselprogram inkluderar ofta ganska kraftigt sommarbete eller maskinslåtter av gräsmarker, som ytterligare minskar habitatspecialisternas livsutrymme.

Foton: CKG

 

Referens: 

Bjerregård EB, Baastrup-Spohr L, Markussen B, Bruun HH. Rapid and continuing regional decline of butterflies in eastern Denmark 1993-2019. Biological Conservation. 2023;284: 110208.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter