Temperaturpåverkan varierar mellan blåvingearter och utvecklingsstadier

2019-12-12

Fjärilsarter som lever i samma miljö kan ändå påverkas på helt olika sätt av klimatförändringar. Beroende på art och utvecklingsstadium kan högre temperaturer ge endera större eller mindre blåvingehanar, eller inte påverka storleken alls. Honornas storlek verkar inte variera med temperaturen i samma utsträckning.

Med hjälp av samlingarna i Natural History Museum i London har sambandet mellan temperatur och storleksförändringar undersökts under perioden 1910 -2018. Tre blåvingearter som alla lever på kalkrika gräsmarker, jämfördes. Polyommatus bellargus (eng Adonis Blue, ibland kallad Adonis-blåvinge på svenska) har två Ljungblåvingegenerationer per år, medan Polyommatus coridon, ljus blåvinge, och Plebejus argus, ljungblåvinge, har bara en generation. De båda Polyommatus-arterna kräver varma sydslänter, men ljungblåvinge finns även på mossar, hedar och bland sanddyner.

För varje art undersöktes bara individer samlade från en lokal, för att undvika att andra skillnader mellan lokaler än klimatet ska påverka resultatet. Förhållandet mellan framvingens längd och lokalens klimat under fjärilens olika utvecklingsstadier kunde sedan undersökas.

Ju högre temperaturen var för unga han-larver desto mindre blev den vuxna fjärilshanen, men i senare larvstadier gynnades de istället av högre temperatur. Under sena larvstadier gav varje grad högre temperatur mellan 1% och 3% längre framvingar. Liknande resultat fanns även för honorna, men de var inte lika starkt påverkade som hanarna.

Det fanns också skillnader mellan arterna och generationerna. Hanar av ljus blåvinge var i snitt mindre ju högre temperaturer varit under puppstadiet, men de andra arterna verkade inte påverkas lika mycket av temperatur under puppstadiet. Hos Adonis-blåvingen följde första generationen samma mönster som de båda andra arterna, men hos andra generationen verkade inte framvingens längd påverkas av omgivningens temperatur.

Effekterna av temperaturförändringar kan alltså påverka arter, och till och med olika kön och generationer av samma art, på olika sätt, trots att de lever i samma miljöer. Det är mycket viktigt att hålla i minnet när man ska försöka bedöma effekterna av klimatförändringar.

Foto: CKG

Referens: 

Wilson RJ, Brooks SJ, Fenberg PB. The influence of ecological and life history factors on ectothermic temperature–size responses: Analysis of three Lycaenidae butterflies (Lepidoptera). Ecol Evol. 2019;2019: 10305– 10316.

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter