Fjärilar svarar snabbt på manuell slåtter av våtäng

Efter bara två säsonger av manuell slåtter på våtängar som inte brukats under lång tid återkom fjärilsarter som annars bara fanns i våtängar i regelrätta naturreservat. De fuktängar som fortfarande brukades för slåtter inom jordbruket eller var helt övergivna visade inte alls samma artrikedom. Manuell slåtter innebär inte att området restaureras till det skick de hade förr, men kan ändå ge ett värdefullt habitat.

Kring byn Sruby i norra Tjeckien har våtängar använts för slåtter sedan medeltiden. Med ett allt mer intensifierat och mekaniserat jordbruk har de flesta av dessa marker övergivits. Under 2010 och 2011 slogs några av dessa övergivna våtängar manuellt, och det slagna växtmaterialet avlägsnades. Under 2011 inventerades de slåttrade ängarna, liksom på motsvarande oslåttrade marker, våtängar som fortfarande slogs med hjälp av jordbruksmaskiner, och våtängar inom ett naturskyddat område. Artrikedomen av fjärilar var i stort sett densamma i det manuellt slåttrade området som i naturskyddsområdet, men betydligt lägre i jordbruksmark och övergivna slåttermarker. De arter som betecknas som våtmarksspecialister återfanns bara i de manuellt slåttrade respektive skyddade ängarna, men på de övergivna markerna och maskinslagna ängarna fann man bara generalist-arter.
Växtsamhället förändrades inte i samma utsträckning, vilket kan ha flera orsaker. Dels kan det ta längre tid än två växtsäsonger för att de ska kunna återetablera sig, dels genomfördes en omfattande dränering för att få mer åkermark under 1900-talets början.

Kärrguldvinge, Lycaena dispar, en av arterna som kom tillbakaKärrguldvinge, Lycaena dispar, en av arterna som kom tillbaka.


"Lycaena dispar02" by Jeffdelonge - Own work. Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons
 

 

 

 

 

ABSTRACT: http://link.springer.com/article/10.1007/s10841-014-9708-7

Kontakt: jakub.sruby@gmail.com

Referens: Horak J, Safarova L. Effect of reintroduced manual mowing on biodiversity in abandoned fen meadows. Biologia. 2015;70: 113–120. doi: 10.1515/biolog-2015-0009


Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter