Nygammalt bete ger mnemosynen ny livskraft

I Uppland fanns 2004 några få, mycket små populationer av mnemosynefjäril, Parnassius mnemosyne, kvar, huvudsakligen på övergiven, igenväxande betesmark. Mnemosynefjäril, foto M. UngerFrån gamla lantmäterikartor, beskattningsuppgifter mm. har man kunnat dra slutsatsen att gamla mnemosyne-lokaler förr varit skyddade från både bete och slåtter under vår och försommar. Först i slutet av juli eller början av augusti släpptes boskapen in för att beta.

Mnemosynefjäril på tjärblomster.
Foto M. Unger, www.lepidoptera.se

På två av de uppländska lokalerna röjdes en del större träd och buskar, och ett ganska intensivt bete under sensommaren återinfördes. Resultatet blev överraskande stort och snabbt. Stor nunneört, Corydalis solida, mnemosynens värdväxt i Uppland, gynnades starkt. Antalet mnemosynefjärilar flerdubblades på båda lokalerna, och även om populationsstorleken varierade kraftigt under de 10 år man följt områdena har de alltid varit klart fler än 2004. Två liknande lokaler, som inte röjdes eller betades på detta sätt, hade 2004 ungefär lika stora fjärilspopulationer, men där försvann fjärilarna helt efter bara några få år.
Dagens rekommendationer för att skydda mnemosynen betonar att hålla lokalen öppen och solexponerad, och inte tillåta bete eller slåtter. Denna studie visar att sent betade marker istället är gynnsamt. Buskar och snår verkar bli refuger för ägg, larver och puppor under betesperioden, nunneörten skyddas mot bete och tramp under vår och försommar, och betet håller ner konkurrerande vegetation.
Många hotade arter är knutna till miljöer som skapats av människan, men med t ex. nya brukningsmetoder har dessa miljöer förändrats eller försvunnit. Dagens fyndlokaler ser kanske inte alls ut som de bästa miljöerna när arten frodades. Kombineras dagens kunskap om olika riskfaktorer med historiska uppgifter om hur marken använts kan man finna ledtrådar till hur miljön såg ut innan populationerna minskade så drastiskt.

FULLTEXT PDF: http://www.aimspress.com/article/10.3934/environsci.2018.4.244

Referens: Westin A, Lennartsson T, Björklund J-O. The historical ecology approach in species conservation – Identifying suitable habitat management for the endangered clouded Apollo butterfly (Parnassius mnemosyne L.) in Sweden. AIMS Environmental Science. 2018;5: 244–272. doi:10.3934/environsci.2018.4.244

Tillbaka till listan

 

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter