Enkla skötsel-ändringar av ängsmark kan gynna fjärilar

SkogsnätfjärilGenom att vänta med första slåtter till 15 juli eller spara 10-20% av området oslaget ökade antalet försommarfjärilar, och antalet specialist-arter ökade i marker där refuger sparats oslagna.

Fördröjd första slåtter resulterade i många skogsnätfjärilar

På 12 platser på det schweiziska mittlandet mellan Jurabergen och Alperna har extensivt brukade ängsmarker som skötts på olika sätt jämförts. Det gängse regelverket anger att ingen slåtter ska ske före 15 juni och ingen gödsling av markerna, och de studerade områdena hade skött så under flera år. En kontrollgrupp av ängar fortsatte enligt det gamla schemat. På en matchande grupp ängsmarker sköt man upp första slåttern ytterligare en månad, och på den tredje gruppen marker lämnades 10-20% av ytan oslagen. Efter tre år med dessa skötselrutiner inventerades fjärilsbeståndet. Antalet fjärilar under vår och försommar var relativt lågt, men man såg ändå en ökning med 70% före 15 juni på ängsmarker med fördröjd slåtter eller med oslagna refuger. På ängarna med oslagna områden såg man även 60% fler arter av specialiserade fjärilsarter (definierade som arter med en eller två generationer per år, som brukar stanna på samma plats och som lever på växter från endast en växtfamilj). Det är värt att notera att man troligen underskattat effekten av de oslagna partierna, eftersom man till följd av den valda inventeringsmetoden oftast inte inventerade själva refugerna, som vanligen låg i utkanten av markerna. Andra undersökningar har visat att antalet fjärilar i dessa lämnade områden brukar vara mycket högre än på de större, slagna områdena.

ABSTRACT: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300611

Kontakt: jean-yves.humbert@iee.unibe.ch

Referens: Bruppacher L, Pellet J, Arlettaz R, Humbert J-Y. Simple modifications of mowing regime promote butterflies in extensively managed meadows: Evidence from field-scale experiments. Biological Conservation. 2016;196: 196–202. doi:10.1016/j.biocon.2016.02.018

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter