Förändringar i brittiskt jordbruk och klimat har störst påverkan på den biologiska mångfalden

– på både ont och gott

Brittiska experter har tittat närmare på populationsutvecklingen för 400 arter av djur och växter sedan 1970-talet, och de förändringar i jord-och skogsbruk, klimat, miljöföroreningar av olika slag, naturskyddsåtgärder mm. som skett under samma period. De konstaterar att det allt mer intensifierade jordbruket och klimatförändringarna verkar ha störst betydelse.
Jordbruksutvecklingen har huvudsakligen minskat biodiversiteten, medan klimatförändringen kan påverka växt- och djurliv i båda riktningar. En anledning att man inte ser så entydiga effekter av klimatet kan vara att relativt få brittiska arter lever nära sin nordliga eller sydliga utbredningsgräns. Hur ett område sköts är mycket viktigt, t ex har det större betydelse hur intensivt jordbruket bedrivs än hur stor areal det omfattar. De naturskyddsinsatser som hade störst effekt var mer lågintensiv skötsel av jordbruksmark och att man skapat nya habitat. Nya våtmarker har t ex betytt mycket för fåglar och andra ryggradsdjur, men däremot inte gynnat växter och ryggradslösa djur i samma utsträckning.
Den här genomgången har också visat på stora kunskapsluckor. Det är t ex ytterst lite känt om populationsutvecklingen hos andra ryggradslösa djur än insekter, liksom mossor och svampar. Därför går det heller inte att bedöma hur den biologiska mångfalden inom dessa grupper påverkas av förändringar i deras livsmiljö.

FULLTEXT PDF: http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0151595

Referens: Burns F, Eaton MA, Barlow KE, Beckmann BC, Brereton T, Brooks DR, et al. Agricultural Management and Climatic Change Are the Major Drivers of Biodiversity Change in the UK. PLOS ONE. 2016;11: e0151595. doi:10.1371/journal.pone.0151595

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter