Återställning av myrar gynnar specialiserade fjärilar

Svavelgul höfjärilNär man återställt vattennivån och avverkat högre träd på myrar som tidigare dränerats, är det framför allt fjärilsarter som är specialiserade på myren som livsmiljö som gynnades. Redan 1-3 år efter restaurering började sammansättningen av både fjärils- och växtarter mer likna den på mossar som aldrig dränerats.

Svavelgul höfjäril uppskattar återställda myrmarker.

Myrmarker har ofta dränerats för att nyttjas för skogsodling. I Finland har man jämfört 19 myrområden före och efter restaurering. I varje område fanns en orörd, odränerad myrmark, och två som dränerats och beskogats. Den ena av de dränerade myrarna hade valts ut för restaurering, som bestod i att vattennivån höjdes och högre träd avverkades.

Specialiserade fjärilar, dvs de som till mer än 50% anses knutna till myrar, återfanns framför allt i marker med gott om värdväxter för larver och låga träd, men undvek miljöer med många höga träd. När man undersökte myrarna 1-3 år efter restaurering var det fortfarande färre fjärilar på de återställda myrarna än på de helt orörda, men redan efter denna relativt korta tid kunde man se återkolonisering av flera karakteristiska arter. Det fanns klart fler myrpärlemorfjärilar, Boloria aquilonaris, och svavelgula höfjärilar, Colias palaeno, och fler specialiserade fjärilsarter på de restaurerade myrarna jämfört med de dränerade myrar som inte återställts.

Generalister bland fjärilarna, som alltså inte är direkt knutna till myrmiljön, föredrog dränerade områden, eller var ungefär lika vanliga i alla slags områden. Till denna grupp hör t ex grönsnabbvinge, Callophrys rubi.

Abstract: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320716300593

Kontakt: norbertas.noreika@gmail.com

Referens: Noreika N, Kotze DJ, Loukola OJ, et al. Specialist butterflies benefit most from the ecological restoration of mires. Biological Conservation. 2016;196: 103–114. doi:10.1016/j.biocon.2016.02.014

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter