I North Dakota, USA, har man odlat raps, sareptasenap och rovor (Brassica napus, B. juncea, och B. rapa) som fröoljegrödor i stor skala sedan 1980-talet. Rapsen nyttjas av rovfjäril, Pieris rapae, både som värdväxt för larverna och nekarkälla för fjärilarna. Här växer rapsen under rovfjärilens hela flygsäsong, och eftersom odlingen ofta sker utan bekämpningsmedel kan fjärilarna frodas; under sensommaren har man uppskattat att det kan vara upp till 150 000 fjärilar per hektar! När man undersökt den population som lever i detta extrema odlingslandskap har man funnit att den på flera sätt skiljer sig från rovfjärilar från mer naturliga miljöer.

Rovfjäril på honungsfaceilaRovfjäril på honungsfacelia.

I försök födde man upp larver dels på Pak choi-plantor, som kemiskt liknar rapsplantor (som inte växte bra i försökets växthus), dels på rädisplantor, som mer liknar många av de vilda korsblommiga växter som nyttjas i naturmiljöer. När larver från odlingslandskapet fötts upp på rädisa blev fjärilarna betydligt mindre än sina vildare släktingar, och pupporna var mycket mer benägna att gå i diapaus istället för att utvecklas till fjärilar. Att de inte utvecklas direkt antas vara en anpassning till att rapsfälten skördas i mitten av augusti, men i den naturliga floran finns tillgång till ett stort antal värdväxter i olika utvecklingsstadier även på eftersommaren. Genetiskt skiljer sig inte populationerna så mycket åt, men det finns en liten skillnad i gener som bland annat har med ämnesomsättning av små molekyler, och transport eller katalys av ämnen att göra.

Men alla de avvikelser man ser verkar vara ett urval av den variation som finns i den vilda populationen, inte nyutvecklade egenskaper. Odlingslandskapet är mer förutsägbart än naturen, och därför behöver rapsfältens fjärilar inte ha kvar samma förmåga att klara olika värdväxter och andra skiftande miljöfaktorer.

FULLTEXT PDF: https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-017-3787-2

Referens: Sikkink KL, Kobiela ME, Snell-Rood EC. Genomic adaptation to agricultural environments: cabbage white butterflies ( Pieris rapae ) as a case study. BMC Genomics. 2017;18: 412. doi:10.1186/s12864-017-3787-2

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter