Videfuks i Storbritannien och på kontinenten 2014 och 2015

Sommaren 2014 sågs ett stort antal videfuks, Nymphalis xanthomelas,  i nordvästra Europa och Storbritannien. Eftersom bara enstaka fynd gjorts i Västeuropa under det senaste halvseklet fick det stor uppmärksamhet. Här ges en kronologisk översikt, från de första fynden i Nederländerna 10 juli 2014 och fram till våren 2015, framför allt i Storbritannien, men även övriga nordvästra Europa.
TotalVidefuks på fönsterbrädan finns 19 väldokumenterade brittiska fynd av videfuks under sommaren 2014, huvudsakligen från den sydöstra kusten. Troligen var det betydligt fler individer som kom, men de förblev oupptäckta eller med så dålig dokumentation att en säker artbestämning inte varit möjlig. Under våren sågs med säkerhet 8 olika individer som övervintrat, men så långt från varandra att det är mycket osannolikt att de kunnat finna någon partner, och därmed ge upphov till ytterligare någon brittisk generation.
I Nederländerna registrerades 120 säkra fynd av videfuks under 2014 och på hela 65 lokaler kunde man återfinna övervintrande individer under våren 2015, i en handfull fall med två individer som flög tillsammans.
Videfuksarna drevs inte västerut av någon storm, utan de verkar ha företagit en spontan migration under en mycket varm period. Troligen kom de från Skandinavien, eftersom ett stort antal observationer även gjordes i Danmark.

Vare sig abstract eller artikel finns enkelt tillgänglig via nätet, men kontakta gärna Lars Pettersson, dagfjarilar@gmail.com, för en pdf-kopia av artikeln. 

Referens: Fox R, Parker R, Pettersson LB, van Swaay C. Mass Immigration and Overwintering of Scarce Tortoiseshell Nymphalis xanthomelas (Esper, 1871) in 2014/15. Atropos. 2015;54: 3–14.

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter