Vildblommor kring åkrar tar upp neonikotinoider

AlsikeköverAlsikeklöver

Ett sätt att gynna pollinatörer och andra önskade insekter i jordbrukslandskapet är att så kantzoner med lämpliga nektar- och pollenväxter. I ett försök såddes kantzoner med bl a käringtand, Lotus corniculatus, och alsikeklöver, Trifolium hybridum , kring höstvete. På det ena fältet hade vetet betats med en neonikotinoid, clothianidin, ett insektsmedel som används i jordbruket. Kantzonen hade aldrig utsatts för detta medel. Det andra fältet hade föregående år haft betat höstvete även i kantzonen, men hade nu obetat höstvete innanför den givetvis obetade blommande bården. När blad från kantzonernas ärtväxterna analyserades innehöll de bekämpningsmedlet. Mängderna varierade mycket mellan olika plantor, men alsikeklöver innehöll i allmänhet mångdubbelt mer än käringtand, och mängderna var jämförbara, eller till och med högre än dem som förväntas i blad från behandlade grödor. Försöket visar tydligt att vilda blommor sådda i eller intill jord förorenad av neonikotioider kommer att innehålla påtagliga mängder bekämpningsmedel.

Puktörneblåvinge, Polyommaus icarus, är ju ingen skadeinsekt, men lever gärna på ärtväxter som kan växa i åkerkanterna. För att undersöka effekten av neonikotinoiden på en fjäril som inte är måltavla för bekämpningsmedlen föddes larver av puktörneblåvinge upp på vitklöverplantor som behandlats med samma medel i olika koncentrationer. Som förväntat klarade sig larverna bäst på obehandlad klöver, men det fanns inget klart samband mellan dos och överlevnad hos larver på bekämpningsplantor. Larver som utsattes för medlet hade sämre tillväxt under de första 9 dagarna, men kompenserade det med snabbare Puktörneblåvinge på käringtandtillväxt under senare stadier. Liknande effekter har även setts hos andra insektslarver. Puktörneblåvinge verkar inte drabbas så hårt av just detta medel, men andra studier har visat att känsligheten varierar mellan olika sorters neonikotinoider, olika arter och utvecklingsstadier.

Puktörneblåvinge på käringtand

 

Abstract: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.8b00609

Kontakt: K.Basley@sussex.ac.uk

Referens: Basley K, Goulson D. Effects of Field-Relevant Concentrations of Clothianidin on Larval Development of the Butterfly Polyommatus icarus (Lepidoptera, Lycaenidae). Environ Sci Technol. 2018; doi:10.1021/acs.est.8b00609

 

Tillbaka till listan

Webbplatsen är byggd med open-source systemet Drupal och är utvecklad av webbyrån Happiness.
Information om Cookies   Om personuppgifter